Top Gaming Launchpads Và Nền Tảng IDO

Tổng số tiền đã được gây quỹ trong Danh mục trò chơi trên tất cả các Nền tảng IDO là $176.13M
Nền tảng gây quỹ: Nơi mà các dự án có thể bán Token của họ cho cộng đồng. Các nhà đầu tư cá nhân có thể đặt cược và khóa token nền tảng đó vào nền tảng để có sự phân bổ từ đợt bán công khai.

# Số Launchpads

69

Launchpad với ROI cao nhất

(?)

Launchpad với entry cao nhất

($0.11)

Launchpad với entry thấp nhất

($0.08)


tênBlockChainĐiểm vào
ethereum
bnb-chain
0.07x28.08x46$6,198,100$84.37
ethereum
bnb-chain
0.11x8.89x44$8,072,594$7.02
ethereum
bnb-chain
0.06x28.66x41$5,335,442$21.73
ethereum
bnb-chain
0.06x17.21x37$10,673,747$789.99
ethereum
bnb-chain
0.02x9.55x36$4,960,000$3.08
bnb-chain
0.03x24.58x33$4,862,750$100.81
ethereum
bnb-chain
0.47x35.28x32$7,647,000$123
bnb-chain
polygon
0.2x30.62x29$4,372,000$2.87
bnb-chain
0.06x10.96x26$4,239,975$73.67
bnb-chain
0.78x48.85x23$3,187,000$50.33
ethereum
bnb-chain
0.07x28.19x20$8,441,530$77.09
bnb-chain
polygon
0.03x5.46x20$2,325,679$0.23
ethereum
bnb-chain
0.79x37.24x17$3,595,900$86.15
ethereum
bnb-chain
0.05x23.24x16$1,344,500$4.38
ethereum
bnb-chain
0.05x27.42x16$4,793,920$0.09
bnb-chain
moonriver
0.37x7.63x16$1,505,000$26.98
polygon
1.14x40.54x15$1,495,000$0.15
0.02x7.87x14$2,085,000$52.85
ethereum
bnb-chain
0.05x14.65x13$2,182,876-
bnb-chain
0.05x5.21x13$1,340,000$20.42
bnb-chain
0.14x8.51x13$1,901,250$8.66
bnb-chain
okexchain
0.53x6.33x11$1,310,000$3.48
solana
0.08x46.71x9$3,632,000$16.92
bnb-chain
0.09x107.39x9$1,858,315$63.84
ethereum
bnb-chain
0.12x17.34x9$936,800-
ethereum
bnb-chain
0.12x39.54x9$1,045,000-
ethereum
bnb-chain
0.28x75.81x9$2,550,000$9.42
bnb-chain
0.01x4.65x9$847,500$430.41
bnb-chain
0.05x4.26x8$761,050$1.25
ethereum
bnb-chain
0.07x5.98x8$1,627,381$22.04
bnb-chain
0.04x18.22x8$860,000$46.25
bnb-chain
0.43x15.65x7$11,487,500$20.85
bnb-chain
0.01x15.95x7$645,000$1.27
bnb-chain
polygon
0.11x30.04x6$760,000$12,408.03
bnb-chain
0.04x6.44x6$530,000$0.33
bnb-chain
0.02x3.71x6$360,000$1.65
avalanche
0.34x48.78x6$5,179,319-
bnb-chain
polygon
0.01x3.67x5$760,000$0.57
bnb-chain
polygon
0.03x68.62x5$287,500-
bnb-chain
polygon
0.08x31.11x4$1,880,000$539.48
solana
0.02x5.05x4$1,120,000$2.65
solana
0.49x83.53x4$1,498,400-
solana
0.08x22.27x3$1,150,000$0.02
bnb-chain
0.01x0.89x3$65,000$17.42
ethereum
0.27x11.59x3$260,000$39.39
bnb-chain
3.61x17.23x3$576,164$15.99
bnb-chain
3.61x13.34x3$610,000$24.76
bnb-chain
solana
-6.71x3$1,230,000$103.24
bnb-chain
0.08x23.87x3$1,160,000$0.03
-0.3x2$465,000-

Hiển thị 1 - 50 out of 69

Số hàng