#

BullPerks

ethereum
solana
polygon
avalanche
fantom

Thông tin về Launchpad

BullPerks Đang khởi chạy trên 6 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BullPerks Bao gồm Vendetta Games, Vulcano, MetaFighter. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.15-$200,000--IDO-
$0.0012$0.1-$130,0000.01x2xIDOMar 31
$0.00048$0.013$398,226$110,0000.04x5.13xIDOMar 29
-$0.04-$125,000--IDO-
$0.0032$0.5-$125,0000.01x1.52xIDOMar 07
$0.00031$0.05-$150,0000.01x3.97xIDOFeb 17
-$0.13-$125,000--IDO-
$0.000021$0.005$165,143$150,000-1.17xIDO-
$0.00034$0.027-$150,0000.01x26.91xIDOJan 17
$0.0051$0.055$328,734$170,0000.09x25.45xIDODec 20
$0.00092$0.25$408,355$200,000-5.48xIDO-
$0.00079$0.095-$125,0000.01x0.85xIDODec 15
$0.001$0.015-$150,0000.07x12.45xIDODec 02
$0.000027$0.05$55,436$200,000-10.14xIDO-
$0.0048$0.16$1,990,880$150,0000.03x8.56xIDONov 01
$0.0059$0.6-$150,0000.01x3.6xIDOOct 28
$0.0038$0.35-$125,0000.01x2.9xIDOOct 22
-$0.02-$100,000--IDO-
-$0.02-$150,000--IDO-
-$0.02-$150,000--IDO-
------IDO-
------IDO-
-$0.045-$150,000--IDO-