Các Vòng Gọi Vốn Gần Đây Của Dự Án Game NFT

Tổng số tiền của tất cả các vòng gọi vốn của danh mục Game NFT là $3.89B.

Thông thường, các dự án trong không gian tiền điện tử thường gây quỹ để xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh của họ. Thông qua các vòng gọi vốn, cộng đồng cũng có thể đánh giá tiềm năng của dự án bằng cách xem xét các nhà đầu tư của dự án và số tiền nhà đầu tư bỏ ra cho dự án đó.


# Vòng gọi vốn

588

Tổng số tiền gọi vốn

$3,894,651,630

Vòng gọi vốn lớn nhất tháng

$33,000,000


Dự ÁnVòng gọi vốn
Seed Round$33,000,000Sep 21, 2023
Seed Round$8,000,000Sep 13, 2023
Seed Round$20,000,000Sep 11, 2023
Seed Round$1,900,000Aug 29, 2023
Series B Round$5,000,000Aug 24, 2023
Series A Round$40,000,000May 09, 2022
Unknown Round-Aug 04, 2023
Unknown Round$12,000,000Aug 03, 2023
Seed Round-Aug 02, 2023
Seed Round-Aug 27, 2023
Series A Round$9,000,000Jul 24, 2023
Seed Round$4,700,000Jul 25, 2023
Seed Round-Aug 03, 2023
Pre-Seed Round$490,000Apr 24, 2023
Private Round$150,000Apr 24, 2023
Pre-Seed Round$1,500,000Jul 19, 2023
Series A Round$54,000,000Jul 18, 2023
Seed Round$5,000,000Jul 14, 2023
Seed Round$2,500,000Aug 08, 2022
Unknown Round$700,000Jul 07, 2023
Seed Round$5,500,000Jun 29, 2023
Series B Round$38,000,000Jun 28, 2023
Strategic Round-Jun 25, 2023
Seed Round$1,500,000Jun 21, 2023
Unknown Round-Jun 22, 2023
Pre-Seed Round-Jun 12, 2023
Strategic Round-Jun 12, 2023
Series A Round$12,000,000Jun 09, 2023
Seed Round$10,000,000Jun 09, 2023
Seed Round$6,600,000Jun 03, 2023
Unknown Round$10,000,000May 31, 2023
Unknown Round$6,500,000May 30, 2023
Seed Round$3,700,000Dec 07, 2022
Unknown Round$2,000,000May 27, 2023
Seed Round$3,000,000May 22, 2023
Pre-Seed Round$1,000,000May 21, 2023
Unknown Round$4,500,000May 08, 2023
Series A Round$20,000,000Apr 28, 2023
Unknown Round$18,000,000Apr 19, 2023
Seed Round-Apr 22, 2023
Pre-Seed Round$1,000,000Apr 25, 2023
Seed Round$9,500,000Apr 20, 2023
Strategic Round-May 07, 2023
Unknown Round$1,000,000Apr 24, 2023
Unknown Round$8,500,000Apr 25, 2023
Series B Round$2,000,000Apr 25, 2023
Strategic Round-Apr 10, 2023
Unknown Round-Apr 13, 2023
Unknown Round$3,000,000Apr 12, 2023
Unknown Round$3,000,000Apr 14, 2023

Showing 1 - 50 out of 588

Show rows