Các Vòng Gọi Vốn Gần Đây Của Dự Án Game NFT

Tổng số tiền của tất cả các vòng gọi vốn của danh mục Game NFT là $3.49B.

Thông thường, các dự án trong không gian tiền điện tử thường gây quỹ để xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh của họ. Thông qua các vòng gọi vốn, cộng đồng cũng có thể đánh giá tiềm năng của dự án bằng cách xem xét các nhà đầu tư của dự án và số tiền nhà đầu tư bỏ ra cho dự án đó.


# Vòng gọi vốn

536

Tổng số tiền gọi vốn

$3,493,111,630

Vòng gọi vốn lớn nhất tháng

$40,000,000


Dự ÁnVòng gọi vốn
Unknown Round$40,000,000Mar 21, 2023
Unknown Round-Mar 17, 2023
Strategic Round-Mar 17, 2023
Seed Round$6,000,000Mar 13, 2023
Unknown Round$750,000Mar 14, 2023
Seed Round$21,000,000Mar 09, 2023
Strategic Round-Mar 07, 2023
Pre-Seed Round$3,000,000Mar 02, 2023
Unknown Round$13,000,000Feb 28, 2023
Unknown Round$2,000,000Feb 28, 2023
Unknown Round$2,300,000Feb 27, 2023
Series A Round$25,500,000Feb 23, 2023
Series A Round$10,000,000Feb 23, 2023
Seed Round$20,000,000Feb 22, 2023
Unknown Round-Feb 16, 2023
Seed Round$2,900,000Feb 21, 2023
Seed Round$2,000,000Feb 17, 2023
Pre-Seed Round$1,500,000Feb 14, 2023
Seed Round$10,000,000Feb 21, 2023
Seed Round$5,000,000Feb 17, 2023
Unknown Round$3,500,000Feb 17, 2023
Unknown Round$1,000,000Feb 13, 2023
Series A Round$10,000,000Feb 10, 2023
Unknown Round$5,000,000Feb 10, 2023
Seed Round$5,200,000Feb 09, 2023
Seed Round$2,100,000Feb 10, 2023
Series B Round$15,000,000Feb 09, 2023
Seed Round$3,600,000
Feb 06, 2023
Unknown Round$1,300,000Feb 02, 2023
Unknown Round$2,500,000Feb 06, 2023
Seed Round-Jan 30, 2023
Unknown Round$2,950,000Jan 25, 2023
Seed Round$6,000,000Jan 30, 2023
Seed Round$32,000,000Jan 20, 2023
Pre-Seed Round$3,500,000Jan 22, 2023
Seed Round$7,750,000Jan 14, 2023
Unknown Round$1,300,000Feb 02, 2023
Unknown Round$5,750,000Jan 30, 2023
Series A Round-Jan 24, 2023
Unknown Round$4,000,000Jan 19, 2023
Series A Round$10,000,000Jan 17, 2023
Private Round$3,000,000Dec 27, 2022
Seed Round$2,000,000Dec 12, 2022
Pre-Seed Round$2,300,000Dec 07, 2022
Private Round$2,000,000Dec 09, 2022
Seed Round$7,000,000Dec 13, 2022
Seed Round$7,500,000Dec 09, 2022
Seed Round$6,000,000Nov 17, 2022
Pre-Seed Round-Nov 22, 2022
Unknown Round$1,500,000Sep 08, 2022

Showing 1 - 50 out of 536

Show rows