Top Dự Án Tower Defense NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Tower Defense? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Tower Defense, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Tower Defense phổ biến trên blockchain như WAGMI DEFENSE, Crazy Defense Heroes, Plant vs Undead... .


Vốn hoá

$40,437,693

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$5,387,045

WAGMI Game / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

66.7%

# Tổng Số Game

35


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-0.19%$4,836,516$26,974,603
wagmi-game-chart

2

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.0097-3.1%$160,029$12,426,047
crazy-defense-heroes-chart

3

plant-vs-undead
pvu
bsc
$0.0026-0.1%$22,850$751,678
plant-vs-undead-chart

4

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

5

battle-saga
btl
bsc
$0.0019-0.35%$23$76,432
battle-saga-chart

6

lucid-lands
llg
bsc
$0.0006-$3-
lucid-lands-chart

7

spacey-2025
spay
ethereum
$0.037-1.24%$25,300-
spacey-2025-chart

8

the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart

9

knight-war
kws
bsc
$0.00010.3%$14,113-
knight-war-chart

10

gods-and-legends
gnlr
bsc
$0.003-$1-
gods-and-legends-chart

11

cryptovszombie
cvz
bsc
$0.0008-$16,633-
cryptovszombie-chart

12

uninterest-unicorns
ucd
ethereum
$0.029---
uninterest-unicorns-chart

13

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

14

efdefense
polygon
ethereum
----
-

15

playposeidon-nft
bsc
----
-

16

bearverse
other
----
-

17

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

18

ookeenga
OKG
bsc
----
-

19

fortitude
other
----
-

20

omega-royale
other
----
-

21

camelot-guardian
arbitrum-one
----
-

22

elders-grace
bsc
----
-

23

olympus-game
bsc
----
-

24

winionsarena
WBA
bsc
----
-

25

crown-chaser
polygon
----
-

26

axieology
ethereum
----
-

27

inter-the-dungeon
ethereum
----
-

28

knight-story
ethereum
----
-

29

pixel-kings
KNGS
bsc
----
-

30

vulcan-tower-defense
polygon
vulcan-forged
vechain
----
-

31

crypto-monkeys
BNANA
bsc
----
-

32

mech.game
$MECH
polygon
ethereum
----
-

33

wrath-of-conquerors-hegemony
WCH
bsc
----
-

34

castle-defense
other
----
-

35

block-farm-club
bfc
bsc
----
-

Showing 1 - 35 out of 35

Show rows