#

GameStation

polygon
avalanche
okexchain
fantom

Thông tin về Launchpad

GameStation Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon, Avalanche.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt GameStation Bao gồm MetaFighter, Endless Battlefield, BattleVerse. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.00029$0.013-$243,6790.02x5.13xIDOApr 01
$0.0011$0.2-$100,0000.01x1xIDOFeb 25
$0.00046$0.05-$150,0000.01x3.97xIDOFeb 18
$0.00079$0.005$6,246,258$100,0000.16x1.17xIDOFeb 16
$0.018$0.14$6,027,175$100,0000.13x13.14xIDOJan 29
$0.0014$0.04-$100,0000.03x1.51xIDOJan 20
$0.00038$0.02-$50,0000.02x12.24xIDOJan 19
$0.000061$0.015-$100,000-4.13xIDO-
$0.0034$0.13-$100,0000.03x4.09xIDOJan 13
$0.00018$0.03-$160,0000.01x2.67xIDOJan 06
$0.0032$0.06-$70,0000.05x4.84xIDODec 24
$0.011$0.2-$99,5000.06x14.55xIDODec 21
$0.000062$0.00095$277,677$122,5000.06x2.11xIDODec 16
$0.00082$0.019-$100,0000.04x1.45xIDODec 14
$0.000025$0.00018$882,212$150,0000.14x5.52xIDODec 07
$0.00041$0.05-$150,0000.01x2.29xIDODec 03
$0.0012$0.03$275,495$200,0000.04x3.6xIDODec 01
$0.0012$0.05$58,490$100,0000.02x5.22xIDODec 01
$0.015-----INO-
$0.00092$0.038$278,166$30,0000.02x12.02xIDONov 18
$0.0027$0.16$923,415$100,0000.02x8.56xIDONov 02