#

Solanium

solana

Thông tin về Launchpad

Solanium Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Solanium Bao gồm Moonfrost, Eizper Chain, Dragon War. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
---$54,000--IDO-
---$300,000--IDO-
$0.0001$0.012-$142,0000.01x2.54xIDOMar 23
$0.000015$0.08$179$1,600,000-1.5xIDO-
$0.00002$0.01-$400,000-1.28xIDO-
$0.00084$0.03-$600,0000.03x20.02xIDOFeb 27
-$0.05-$2,000,000--IDO-
$0.00087$0.03-$200,0000.03x6.65xIDODec 29
$0.0034$0.075$244,316$300,0000.05x3.1xIDODec 15
$0.01$0.025$3,636,665$150,0000.41x76.4xIDONov 09
$0.0074$0.028-$140,0000.26x224.64xIDOOct 22
$0.00038$0.005$2,074,552$100,0000.08x84.26xIDOOct 17
---$500,000--IDO-
-$0.016-$500,000--IDO-
-$0.013-$100,000--IDO-