#

Poolz

ethereum
polygon

Thông tin về Launchpad

Poolz Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Poolz Bao gồm PlayZap, Monsterra, Metarun. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.12-$200,000--IDO-
-$0.2-$150,000--IDO-
$0.00017$0.03$59,231$75,0000.01x1.09xIDOFeb 20
$0.0014$0.04-$120,0000.03x1.51xIDOJan 22
$0.00034$0.027-$125,0000.01x26.91xIDOJan 18
$0.00015$0.026$2,120$150,0000.01x4.43xIDODec 28
-$0.065-$150,000--IDO-
$0.000026$0.0025-$175,0000.01x3.03xIDODec 18
$0.0032$0.06-$130,0000.05x4.84xIDODec 16
$0.00049$0.02-$100,0000.02x2.63xIDODec 15
$0.00082$0.019-$100,0000.04x1.45xIDODec 09
-$0.013-$150,000--IDO-
$0.00015$0.007-$100,0000.02x321.43xIDODec 07
$0.0035$0.015-$150,0000.23x12.45xIDONov 30
$0.0024$0.03$199,846$150,0000.08x17.87xIDONov 19
$0.00031$0.05-$100,0000.01x4.84xIDONov 18
$0.0024$0.7-$300,000-23.71xIDO-
$0.000039$0.025-$230,000-10.88xIDO-
$0.000047$0.0075-$175,0000.01x8.38xIDONov 01
$0.000082$0.005-$200,0000.02x15.96xIDOOct 31
$0.00018$0.02-$100,0000.01x96xIDOOct 29
$0.0059$0.6-$150,0000.01x3.6xIDOOct 26
$0.00013$0.015$27,229$80,0000.01x5.39xIDOSep 30
$0.0049$0.1-$100,0000.05x37.1xIDOSep 27
$0.000065$0.0025$149,130$80,0000.03x14.73xIDOSep 07
$0.0047$0.04$626,527$153,6000.12x153.75xIDOAug 27
$0.00073$0.011-$100,0000.07x8.59xIDOAug 25
$0.0067$0.0066$5,881,412$78,4001.01x34.5xIDOAug 18
$0.0014$0.03-$200,0000.05x20.39xIDOJun 21
$0.00067$0.04$87,186$100,0000.02x9.52xIDOMar 31
---$200,000--IDO-
---$200,000--IDO-
-$0.05-$200,000--IDO-
-$0.05-$200,000--IDO-
-$0.001-$300,000--IDO-
-$0.03-$250,000--IDO-
-$0.001-$300,000--IDO-