#

Infinity Pad

solana
polygon

Thông tin về Launchpad

Infinity Pad Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Infinity Pad Bao gồm Creo Engine, MetaChess, Bountie Hunter. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.04-$195,000--IDO-
$0.000036-----IDO-
$0.00016$0.02$1,015$100,0000.01x1.86xIDOApr 05
$0.012$0.1$3,476,009$100,0000.12x27.3xIDOMar 03
$0.00044$0.045-$150,0000.01x2.25xIDOFeb 18
$0.000007$0.012-$100,000-1.66xIDO-
-$0.029-$220,000--IDO-
$0.0017$0.06$38,692$100,0000.03x82.5xIDOJan 04
$0.00082$0.019-$100,0000.04x1.45xIDODec 09
$0.0008$0.07$75,236$110,0000.01x18.57xIDODec 07
$0.000027$0.05$54,872$100,000-10.14xIDO-
$0.00000052--$30,000--IDO-
------IDO-
---$150,000--IDO-
---$50,000--IDO-