#

TrustSwap

polygon

Thông tin về Launchpad

TrustSwap Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt TrustSwap Bao gồm Cryptopia, Vendetta Games, Me3. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.0035-$225,000--IDO-
-$0.15-$250,000--IDO-
-$0.012-$340,000--IDO-
$0.00077$0.013$633,184$97,5000.06x5.13xIDOMar 25
$0.003$0.5-$282,5000.01x1.52xIDOFeb 28
$0.000011$0.00012$372,503$400,0000.09x8.27xIDODec 04
$0.0022$0.01-$1,100,0000.22x109.5xIDOOct 21