#

Kommunitas

ethereum
solana
polygon
avalanche
okexchain
heco
aurora
fantom
other
bsc

Thông tin về Launchpad

Kommunitas Đang khởi chạy trên 10 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, Solana, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Kommunitas Bao gồm GEMS - Esports 3.0 Platform, Bikearn, iStep. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0000000009$0.005-$100,000--IDO-
---$120,000--IDO-
-$0.01-$120,000--IDO-
-$0.02-$150,000--IDO-
-$0.04-$100,000--IDO-
-$0.018-$75,000--IDO-
-$0.05-$1,000,000--IDO-
---$50,000--Private-
$0.00012$0.02$791$100,0000.01x1.86xIDOApr 06
-$0.1-$250,000--IDO-
$0.001$0.7$2,232$100,000-1.13xIDO-
$0.0022$0.004$9,353,816$100,0000.54x22.63xIDOMar 02
$0.0011$0.2-$75,0000.01x1xIDOFeb 24
$0.00079$0.005$6,246,258$50,0000.16x1.17xIDOFeb 22
$0.018$0.14$6,027,175$100,0000.13x13.14xIDOJan 28
$0.025$0.15-$100,0000.17x5.65xIDODec 28
$0.0071$0.12-$75,0000.06x9.33xIDODec 27
$0.00012$0.04-$150,000-2.48xIDO-
-$0.1-$50,000--IDO-
$0.000048$0.05$86,812$70,000-10.14xIDO-
$0.006$0.015$1,288,992$25,0000.4x6.89xIDONov 12
$0.13-$261,097$100,000--IDO-
---$100,000--IDO-
-$0.025-$100,000--IDO-
-$0.025-$100,000--IDO-