#

BSCStation

ethereum
polygon

Thông tin về Launchpad

BSCStation Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BSCStation Bao gồm Magic Shoes, The Unfettered, Space Marvel. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.1-$100,000--IDO-
-$0.009-$75,000--IDO-
-$0.015-$100,000--IDO-
-$0.04-$250,000--IDO-
-$0.028-$275,000--IDO-
$0.000039$0.01-$300,000-0.06xIDO-
$0.000039$0.01-$300,000-0.06xIDO-
-$0.01-$300,000--IDO-
---$250,000--IDO-
-$0.01-$250,000--IDO-
-$0.018-$150,000--IDO-
$0.000036$0.03-$150,000-1.08xIDO-
-$0.025-$100,000--IDO-
$0.00013$0.18-$234,000-0.12xIDO-
$0.00025$0.018-$150,0000.01x1.02xIDOMar 11
$0.00033$0.028-$150,0000.01x2.74xIDOMar 09
-$0.01-$200,000--IDO-
$0.00016$0.006-$150,0000.03x7.74xIDOJan 15
$0.0034$0.13-$100,0000.03x4.09xIDOJan 15
$0.0018$0.06$39,136$85,0000.03x82.5xIDOJan 04
$0.0000063$0.0003-$220,0000.02x6.14xIDODec 28
$0$0.01-$200,000--IDO-
$0.000026$0.012-$150,000-3.45xIDO-
$0.00045$0.035-$80,0000.01x3.8xIDODec 21
$0.00024$0.045-$146,0000.01x9.67xIDODec 16
$0.0003$0.016-$165,0000.02x8.93xIDODec 15
$0.00077$0.07$72,388$100,0000.01x18.57xIDODec 10
$0.00082$0.019-$100,0000.04x1.45xIDODec 09
-$0.013-$180,000--IDO-
$0.00015$0.007-$50,0000.02x321.43xIDODec 06
-$0.05-$150,000--IDO-
$0.00032$0.04$5,998$180,0000.01x8.41xIDONov 30
$0.0073$0.13-$150,0000.06x0.41xIDONov 29
$0.0083$0.06-$110,0000.14x102.67xIDONov 28
$0.00019$0.013-$150,0000.02x33.27xIDONov 23
$0.00057$0.018$132,812$80,0000.03x49.46xIDONov 20
$0.0029$0.049$224,413$283,2000.06x12.29xIDONov 12
$0.0046$0.16$173,404$150,0000.03x20.62xIDONov 10
$0.00003$0.025-$145,000-10.88xIDO-
$0.00012$0.05-$200,000-8.18xIDO-
$0.0028$0.06-$172,0000.05x14.44xIDONov 02
$0.0048$0.16$1,989,910$130,0000.03x8.56xIDOOct 30
$0.0072$0.2$118,032$70,0000.04x15.8xIDOOct 28
$0.00047$0.028-$62,5500.02x3.69xICOOct 15
$0.00055$0.035-$70,0000.02x29.8xIDOOct 13
$0.001$0.008-$80,0000.12x19.68xIDOSep 30