#

Infinite Launch

polygon

Thông tin về Launchpad

Infinite Launch Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Infinite Launch Bao gồm PlayZap, Galaxy Blitz, Karmaverse. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
------Private-
$0.013$1$105,944$100,0000.01x3.7xIDOMar 20
$0.019$0.5-$150,0000.04x1.52xIDOMar 07
$0.00091$0.38-$150,000-8.43xIDO-
-$2-$155,000--IDO-
$0.00018$0.03-$160,0000.01x2.67xIDOJan 04
$0.0054$0.3-$200,0000.02x2.02xIDODec 20
---$150,000--IDO-