#

MoonStarter

ethereum
solana
fantom
other

Thông tin về Launchpad

MoonStarter Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt MoonStarter Bao gồm Outlanders, Outlanders, Bountie Hunter. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
---$100,000--Private-
---$100,000--IDO-
$0.00017-$1,119$30,000--Private-
$0.000019$0.032-$50,000-0.74xIDO-
-$0.04-$100,000--IDO-
-$0.1-$150,000--IDO-
---$84,000--IDO-
$0.000047$0.01-$100,000-1.28xIDO-
$0.00097$0.03$341,257$75,0000.03x1.09xIDOFeb 21
$0.00015$0.018-$100,0000.01x1.9xIDOFeb 18
-$0.05-$150,000--IDO-
-$0.011-$200,000--IDO-
$0.00054$0.002$9,294,237$70,0000.27x8.69xIDOJan 21
-$0.029-$150,000--IDO-
$0.00067$0.036$208,933$100,0000.02x3.78xIDODec 29
$0.00097$0.1-$200,0000.01x2.39xIDODec 28
$0.00008$0.006-$100,0000.01x0.57xIDODec 28
$0.0000039$0.00021-$100,0000.02x2.22xIDODec 24
$0.0000081$0.0015-$150,0000.01x2.14xIDODec 23
$0.00019$0.01-$65,0000.02x0.9xIDODec 15
$0.0011$0.095-$100,0000.01x0.85xIDODec 14
$0.0032$0.06-$75,0000.05x4.84xIDODec 13
$0.00027$0.012$105,899$70,0000.02x29.06xIDOOct 28
$1.51$0.18$98,041,580$70,0008.38x37.24xIDOSep 30
$0.012$0.2$451,563$80,0000.06x24.35xIDOSep 16
---$100,000--IDO-
---$25,000--IDO-
$0.000076-$530---IDO-
---$100,000--Private-
-$0.03-$25,000--IDO-
$0.000076-$530---IDO-