#

ZeeDO

ethereum

Thông tin về Launchpad

ZeeDO Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt ZeeDO Bao gồm Etermon, TradeStars, Rage.Fan. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.016$0.02$630,334$80,0000.79x20.5xIDOMar 16
$0.0021$0.16$40,143$120,0000.01x4.74xIDOMay 04
$0.00029$0.04$37,371$60,0000.01x9.52xIDOMar 31