#

Gamestarter

solana
avalanche
aurora
celo
other

Thông tin về Launchpad

Gamestarter Đang khởi chạy trên 6 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana, Avalanche.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Gamestarter Bao gồm Battle Derby, Love Monster NFT, Love Monster NFT. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.075-$150,000--IDO-
-$0.0039-$70,000--IDO-
-$0.0039-$70,000--IDO-
-$0.053-$100,000--IDO-
-$0.001-$30,000--IDO-
$0.0028$0.018-$50,0000.16x0.65xIDOJan 15
---$45,000--INO-
---$66,000--INO-
-$0.04-$75,000--IDO-
-$0.035-$50,000--IDO-
-$0.028-$50,000--IDO-
-$0.6-$50,000--IDO-
-$0.0049-$50,000--IDO-
------INO-
$0.0044-----INO-
-$0.04-$150,000--IDO-
-$0.1-$200,000--IDO-
$0.001$0.7$2,232$70,000-1.13xIDO-
$0.0023-$370,893$180,500--INO-
$0.00051$0.045-$290,0000.01x2.25xIDOFeb 23
$0.0023-$370,893$53,650--INO-
$0.0007$0.03$247,194$100,0000.02x1.09xIDOFeb 20
$0.0023-$370,893---INO-
$0.00015$0.018-$100,0000.01x1.9xIDOFeb 19
$0.0015$0.012$457,876$30,0000.12x6.05xIDOFeb 06
$0.00036$0.06-$200,0000.01x1.93xIDOJan 29
$0.00085$0.04-$75,0000.02x1.51xIDOJan 22
$0.00031$0.03-$300,0000.01x6.9xIDOJan 18
$0.00041-$129,381$175,000--INO-
$0.00041-$129,381---INO-
$0.001-$8,008$240,000--INO-
$0.001-$8,008---INO-
$0.0021$0.04-$300,0000.05x6.4xIDOJan 06
$0.0038--$10,000--INO-
$0.0038-----INO-
$0.00067$0.036$208,933$150,0000.02x3.78xIDODec 28
$0.00022$0.02$134,835$350,0000.01x7.13xIDODec 17
$0.000087$0.03-$249,975-4.74xIDO-
$0.00018$0.008-$100,0000.02x1.51xIDODec 09
$0.0011$0.012-$100,0000.09x21.75xIDODec 07
$0.0000000005$0.0014-$290,000--IDO-
$0.00036$0.025-$120,0000.01x6.44xIDODec 03
$0.0037$0.06$269,394$150,0000.06x50.83xIDODec 01
$0.0052-----INO-
$0.000042$0.01-$250,000-6.36xIDO-
$0.00041$0.04-$300,0000.01x18.11xIDONov 12
$0.0036$0.025$1$50,0000.15x76.4xIDONov 08
$0.028$0.05$5,585,270$160,0000.56x36.4xIDONov 06
$0.00041$0.025$129,381$42,5000.02x20.91xIDOOct 18
------INO-
$0.0028--$150,000--IDO-
---$100,000--IDO-
---$250,000--IDO-
---$100,000--IDO-
$0.002-----IDO-
$0.002-----IDO-
------IDO-
-$0.0003-$110,000--IDO-
---$178,000--IDO-
-$0.0003-$110,000--IDO-
---$100,000--IDO-
-$0.011-$40,000--IDO-
---$100,000--Private-
-$0.055-$250,000--IDO-
-$0.025-$100,000--IDO-
-$0.025-$100,000--IDO-
-$0.045-$150,000--IDO-
-$0.045-$150,000--IDO-
-$0.01-$100,000--IDO-
$0.0028$0.03-$150,0000.09x0.39xIDOInvalid Date
-$0.055-$250,000--IDO-
-$0.001-$100,000--IDO-
-$0.021-$178,000--IDO-
-$0.021-$178,000--IDO-
-$0.01-$100,000--IDO-
$0.0028$0.03-$150,0000.09x0.39xIDOInvalid Date
$0.00000063$0.03-$112,500--IDO-