#

BSCPad

ethereum
polygon

Thông tin về Launchpad

BSCPad Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BSCPad Bao gồm MetaShooter, Outer Ring, Bad Days | Marvelous NFTs. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.13-$285,000--IDO-
$0.0022$0.004$9,353,816$200,0000.54x22.63xIDOMar 03
$0.0026$0.12-$300,0570.02x4.17xIDOJan 14
$0.00015$0.026$2,120$150,0080.01x4.43xIDODec 29
$0.00042$0.001$10,728,033$500,0000.42x9.1xIDODec 23
$0.00056$0.12-$125,000-4.28xIDO-
$0.00078$0.1$6,141$200,0000.01x18.2xIDODec 02
$0.00014$0.005$435$112,5000.03x874xIDOSep 30
-$0.03----IDO-
$0.0011$0.023$214,189$150,7500.05x24.94xIDOJun 25
$0.0019$0.16$37,736$120,0000.01x4.74xIDOMay 04