#

BSCPad

ethereum
polygon

Thông tin về Launchpad

BSCPad Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BSCPad Bao gồm MetaShooter, Outer Ring, Bad Days | Marvelous NFTs. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.13-$285,000--IDO-
$0.00027$0.004$1,674,606$200,0000.07x22.63xIDOMar 03
$0.0027$0.12-$300,0570.02x4.17xIDOJan 14
$0.000011$0.026-$150,008-4.43xIDO-
$0.00067$0.001$18,288,110$500,0000.67x9.1xIDODec 23
$0.00056$0.12-$125,000-4.28xIDO-
$0.00094$0.1$7,410$200,0000.01x18.2xIDODec 02
$0.00014$0.005$435$112,5000.03x874xIDOSep 30
-$0.03----IDO-
$0.0011$0.023$610,054$150,7500.05x24.94xIDOJun 25
$0.0021$0.16$40,143$120,0000.01x4.74xIDOMay 04
------IDO-
------IDO-
-$0.04----IDO-