#

DAO Maker

ethereum
polygon

Thông tin về Launchpad

DAO Maker Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt DAO Maker Bao gồm DragonSB (SB Group), KingdomX, Spellfire. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.15-$200,000-8.73xIDO-
$0.0012$0.012$180,568$120,0000.1x6.05xIDOFeb 04
$0.00063$0.025$202,501$250,0000.03x6.47xIDOJan 25
$0.0024$0.22$37,596$100,0000.01x3.31xIDOJan 10
$0.00062$0.022$328,594$100,0000.03x9.84xIDODec 21
$0.0012$0.02$565,732$285,0000.06x9.69xIDODec 16
$0.0013$0.045$18,270$100,0000.03x36.44xIDODec 15
$0.0022$0.03$227,919$300,0000.07x5.3xIDODec 07
$0.0028$0.08-$230,0000.03x1.14xIDODec 03
$0.0083$0.7-$250,0000.01x9.21xIDONov 29
$0.0012$0.012-$100,0000.1x48.65xIDONov 18
$0.0065$0.08$496,272$120,0000.08x35.75xIDONov 15
$0.00008$0.01-$100,0000.01x55.13xIDONov 08
$0.00023$0.025$71,306$100,0000.01x20.91xIDOOct 18
$0.0014$0.016$1,068,922$200,0000.08x37.61xIDOOct 12
$0.00059$0.17$55,841$100,000-40.67xIDO-
$0.0012$0.01$568,054$125,0000.12x86.75xIDOOct 05
$0.021$0.05$3,744,717$125,0000.42x36.4xIDOOct 04
$0.0023$0.023-$116,0000.1x40.1xIDOSep 24
$0.079$0.15$867,520$110,0000.54x68.69xIDOSep 09
$0.011$0.32$278,425$200,0000.03x10.34xIDOSep 04
$0.00041$0.007-$100,0000.06x25.47xIDOAug 31
$0.0034$0.025$544,649$200,0000.13x44.4xIDOJul 26
$0.061$0.1$1,082,113$95,0000.61x38.79xIDOMay 20
$0.0073$0.036$974,807$156,0000.2x18.59xIDOMay 03
$0.00052$0.05$60,728$165,0000.01x10.89xIDOApr 28
$0.79$0.13$61,188,410$100,0006.29x327.44xIDOFeb 03
$0.23$1-$60,0000.23x61.33xIDOJan 27
-$0.08-$250,000--IDO-
-$0.08-$250,000--IDO-
---$200,000--IDO-
-$0.25-$200,000--IDO-
-$0.25-$200,000--IDO-
---$250,000--IDO-