Animoca Brands

Animoca Brands

Năm thành lập :

2014

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Animoca Brands has made 45 investments. Their most recent investment was on Feb. 7, 2022, when raised $2.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Strategic Round
Mar 26, 2021$2,000,000--
2
Private Round
Apr 23, 2021$900,0003.73x248x
3
Seed Round
May 26, 2021$2,000,000--
4
Private Round
Jul 27, 2021$3,600,0002.97x59.17x
5
Private Round
Aug 02, 2021---
6
Private Round
Aug 12, 2021$4,400,00032.06x1,782.81x
7
Private Round
Sep 19, 2021$1,200,0000.42x47.9x
8
Seed Round
Sep 22, 2021$2,700,000--
9
Seed Round
Sep 23, 2021$4,200,000--
10
Seed Round
Sep 28, 2021$4,500,000--
11
Private Round
Sep 30, 2021$3,800,0000.56x140.66x
12
Private Round
Oct 04, 2021$1,500,0000.26x40.67x
13
Seed Round
Oct 10, 2021---
14
Series A Round
Oct 19, 2021$25,000,000--
15
Seed Round
Oct 24, 2021$3,100,000--
16
Seed Round
Oct 28, 2021$4,000,000--
17
Seed Round
Nov 24, 2021$5,000,000--
18
Private Round
Dec 07, 2021$6,100,0001.43x17.6x
19
Seed Round
Dec 09, 2021$6,500,0006.91x137x
20
Seed Round
Dec 12, 2021$4,300,000--
21
Seed Round
Dec 14, 2021$3,500,000--
22
Seed Round
Dec 14, 2021$4,500,000--
23
Seed Round
Dec 16, 2021$1,800,000--
24
Pre-Seed Round
Dec 21, 2021$6,000,000--
25
Seed Round
Dec 28, 2021---
26
Private Round
Jan 12, 2022$4,200,000--
27
Series A Round
Jan 12, 2022$40,000,000--
28
Seed Round
Jan 16, 2022$6,800,000--
29
Series A Round
Jan 17, 2022$10,000,000--
30
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
31
Seed Round
Feb 01, 2022$2,000,000--
32
Private Round
Feb 02, 2022$4,480,000--
33
Seed Round
Feb 02, 2022$7,000,000--
34
Seed Round
Feb 03, 2022$2,400,000--
35
Private Round
Feb 07, 2022$2,400,000--
36
Seed Round
Feb 24, 2022$3,000,000--
37
Seed Round
Feb 26, 2022$5,500,000--
38
Seed Round
Mar 09, 2022$15,000,000--
39
Strategic Round
Mar 10, 2022---
40
Seed Round
Mar 11, 2022$1,700,000--
41
Seed Round
Mar 15, 2022$2,000,000--
42
Seed Round
Mar 20, 2022$3,750,000--
43
Seed Round
Mar 22, 2022$5,000,000--
44
Seed Round
Mar 28, 2022$12,000,000--
45
Seed Round
Mar 31, 2022$3,350,000--
46
Seed Round
Apr 08, 2022$3,500,000--
47
Seed Round
Apr 13, 2022$5,000,000--
48
Series A Round
May 06, 2022$24,300,000--
49
Seed Round
May 06, 2022$9,000,000--
50
Unknown Round
May 13, 2022$2,500,000--
51
Seed Round
May 19, 2022$15,000,000--
52
Seed Round
May 25, 2022$15,000,000--
53
Seed Round
May 26, 2022$4,500,000--
54
Seed Round
Jun 03, 2022$6,500,000--
55
Seed Round
Jun 06, 2022$4,500,000--
56
Seed Round
Jun 07, 2022$6,500,000--
57
Seed Round
Jun 09, 2022$7,500,000--
58
Seed Round
Jun 13, 2022$11,000,000--
59
Seed Round
Jun 17, 2022$3,600,000--
60
Unknown Round
Jun 27, 2022$5,000,000--
61
Seed Round
Oct 18, 2021$8,300,000--
62
Unknown Round
Jul 07, 2022$41,000,000--
63
Series A Round
Jul 07, 2022$32,000,000--
64
Series A Round
Jun 28, 2022$17,000,000--
65
Seed Round
Jul 08, 2022$2,800,000--
66
Series A Round
Jun 23, 2022$23,000,000--
67
Unknown Round
Aug 09, 2022$46,000,000--
68
Series A Round
Aug 30, 2022$40,000,000--
69
Seed Round
Sep 09, 2022$13,200,000--
70
Seed Round
Sep 13, 2022$7,000,000--
71
Series A Round
Nov 30, 2022$15,000,000--
72
Seed Round
Nov 28, 2022$2,000,000--
73
Unknown Round
Sep 09, 2022$25,000,000--
74
Unknown Round
Jan 30, 2023$5,750,000--
75
Unknown Round
Feb 16, 2023---
76
Series A Round
Jul 24, 2023$9,000,000--
77
Seed Round
Aug 02, 2023---
78
Seed Round
Sep 11, 2023$20,000,000--
79
Seed Round
Sep 13, 2023$8,000,000--
80
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00024.44x1,117x
81
Series A Round
Jun 16, 2021$4,000,0005.43x248.22x
82
Seed Round
Nov 18, 2021$3,750,000--
83
Series A Round
Nov 24, 2021$18,000,000--
84
Seed Round
Jan 19, 2022$6,000,000--
85
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--
86
Seed Round
Apr 26, 2022$9,000,000--