Kyros Ventures

Kyros Ventures

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

Kyros Ventures has made 64 investments. Their most recent investment was on Feb. 18, 2022, when raised $3.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Jan 06, 2021$2,100,000--
2
Private Round
Mar 10, 2021$2,100,00024.6x409.3x
3
Private Round
Apr 26, 2021$1,200,0004.94x160.88x
4
Private Round
Jun 03, 2021$3,500,0000.02x21.19x
5
Seed Round
Jun 11, 2021$2,000,0002.09x44.75x
6
Private Round
Aug 11, 2021$1,335,0000.14x78.5x
7
Private Round
Aug 31, 2021$1,255,0000.63x35.65x
8
Private Round
Sep 06, 2021$1,350,0000.46x26.6x
9
Private Round
Sep 09, 2021$2,400,0000.06x9.88x
10
Private Round
Sep 19, 2021$1,500,0000.46x86.75x
11
Seed Round
Sep 20, 2021$1,500,000--
12
Seed Round
Sep 22, 2021$2,700,000--
13
Private Round
Sep 22, 2021$2,300,000--
14
Private Round
Sep 22, 2021$1,725,0000.25x56.8x
15
Seed Round
Sep 22, 2021$2,300,0000.04x11.97x
16
Private Round
Oct 04, 2021$1,500,0000.26x40.67x
17
Private Round
Oct 06, 2021$2,500,0002.08x105.1x
18
Seed Round
Oct 10, 2021$2,150,000--
19
Seed Round
Oct 11, 2021$1,520,0001.26x35.75x
20
Private Round
Oct 20, 2021$2,500,0000.17x25.28x
21
Private Round
Oct 24, 2021$2,200,0000.46x33.71x
22
Private Round
Oct 26, 2021$1,200,0000.26x6.52x
23
Private Round
Oct 29, 2021$2,150,0000.36x21.44x
24
Private Round
Nov 01, 2021$2,600,000--
25
Private Round
Nov 09, 2021$3,350,0000.83x73.18x
26
Private Round
Nov 16, 2021$2,450,0000.17x45.66x
27
Private Round
Nov 23, 2021$1,800,0003.18x6.36x
28
Private Round
Nov 24, 2021$2,970,0000.34x27.31x
29
Private Round
Nov 29, 2021$2,000,0000.57x27.26x
30
Private Round
Dec 10, 2021$2,000,0000.26x2.02x
31
Private Round
Dec 13, 2021$2,900,000--
32
Private Round
Dec 19, 2021$2,640,000--
33
Private Round
Dec 27, 2021$1,560,000--
34
Private Round
Jan 04, 2022$2,400,0000.42x3.1x
35
Private Round
Jan 13, 2022$3,137,5001.11x41.25x
36
Private Round
Feb 07, 2022$2,400,000--
37
Private Round
Feb 18, 2022$3,000,000--
38
Seed Round
Mar 20, 2022$3,750,000--
39
Seed Round
Apr 21, 2022$3,000,000--
40
Private Round
May 31, 2022$3,000,000--
41
Unknown Round
Jan 08, 2024$15,000,000--
42
Private Round
Oct 18, 2021$1,734,0000.47x210.75x
43
Seed Round
Jan 19, 2022$4,000,000--