Merit Circle Investor

Merit Circle Investor

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Merit Circle has made 5 investments. Their most recent investment was on Feb. 18, 2022, when raised $3.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Series A Round
May 12, 2021$10,300,000--
2
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
3
Seed Round
Nov 03, 2021$2,500,000--
4
Seed Round
Nov 22, 2021---
5
Seed Round
Dec 09, 2021$6,500,0006.91x137x
6
Seed Round
Dec 16, 2021$1,800,000--
7
Private Round
Dec 23, 2021$5,250,000--
8
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
9
Seed Round
Feb 15, 2022$7,000,000--
10
Private Round
Feb 18, 2022$3,000,000--
11
Strategic Round
Feb 21, 2022$2,500,000--
12
Private Round
Mar 08, 2022$6,400,000--
13
Seed Round
Mar 09, 2022$15,000,000--
14
Unknown Round
Mar 24, 2022$10,000,000--
15
Seed Round
Mar 30, 2022$6,000,0000.03x2.27x
16
Seed Round
Mar 31, 2022$3,350,000--
17
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
18
Seed Round
Apr 13, 2022$5,000,000--
19
Private Round
Apr 19, 2022$2,000,000--
20
Private Round
Apr 23, 2022$2,450,000--
21
Seed Round
May 26, 2022$4,500,000--
22
Seed Round
Oct 18, 2021$8,300,000--
23
Seed Round
Jul 14, 2022$3,100,000--
24
Seed Round
Sep 07, 2022$12,800,000--
25
Series A Round
Nov 30, 2022$15,000,000--
26
Seed Round
Sep 07, 2022$12,800,000--
27
Seed Round
Jan 30, 2023$6,000,000--
28
Unknown Round
Feb 28, 2023$13,000,000--
29
Unknown Round
Mar 14, 2023$750,000--
30
Pre-Seed Round
Apr 25, 2023$1,000,000--
31
Seed Round
Jun 29, 2023$5,500,000--
32
Seed Round
Jul 25, 2023$4,700,000--
33
Series A Round
Jul 24, 2023$9,000,000--
34
Seed Round
Dec 02, 2021---