Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2023

Infinity Ventures Crypto has made 10 investments. Their most recent investment was on Jan. 27, 2022, when raised $4.5M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Nov 03, 2021$2,500,000--
2
Private Round
Dec 06, 2021$5,000,0000.36x3.67x
3
Private Round
Dec 12, 2021$1,770,0000.04x17.39x
4
Seed Round
Dec 13, 2021$3,500,000--
5
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
6
Private Round
Dec 22, 2021$2,440,0000.08x3.64x
7
Private Round
Jan 27, 2022$4,500,000--
8
Seed Round
Feb 02, 2022$7,000,000--
9
Seed Round
Feb 11, 2022$2,000,000--
10
Seed Round
Feb 17, 2022$3,800,000--
11
Seed Round
Mar 08, 2022$880,000--
12
Seed Round
Mar 10, 2022$1,000,000--
13
Seed Round
Mar 15, 2022$4,000,000--
14
Seed Round
Mar 15, 2022$26,000,000--
15
Seed Round
Mar 31, 2022$3,350,000--
16
Unknown Round
Apr 12, 2022$20,000,000--
17
Unknown Round
Jun 03, 2022$4,700,000--
18
Seed Round
Jul 08, 2022$2,800,000--
19
Pre-Seed Round
Jul 19, 2022$25,000,000--
20
Seed Round
Aug 08, 2022$4,200,000--
21
Unknown Round
Jan 30, 2023$5,750,000--
22
Unknown Round
Jan 25, 2023$2,950,000--
23
Unknown Round
Jun 22, 2023---
24
Series A Round
May 09, 2022$40,000,000--
25
Seed Round
Nov 18, 2021$3,750,000--
26
Seed Round
Dec 08, 2021$4,000,000--
27
Seed Round
Dec 10, 2021$15,000,000--