Alameda Research

Alameda Research

Năm thành lập :

2018

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Alameda Research has made 49 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $6.2M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Series A Round
May 12, 2021$10,300,000--
2
Private Round
Sep 29, 2021$3,600,0001.13x63.2x
3
Seed Round
Oct 26, 2021$6,800,000--
4
Seed Round
Oct 28, 2021$4,000,000--
5
Private Round
Nov 16, 2021$3,500,0004.24x58.79x
6
Seed Round
Dec 09, 2021$6,500,0006.91x137x
7
Seed Round
Dec 12, 2021$4,300,000--
8
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
9
Seed Round
Jan 21, 2022$5,000,000--
10
Seed Round
Feb 24, 2022$3,000,000--
11
Seed Round
Mar 15, 2022$4,000,000--
12
Seed Round
Mar 15, 2022$2,000,000--
13
Series A Round
May 10, 2022$10,000,000--
14
Unknown Round
Jun 16, 2022$4,500,000--
15
Seed Round
Oct 18, 2021$8,300,000--
16
Seed Round
Mar 12, 2022$4,000,000--
17
Seed Round
Dec 31, 2021$8,600,000--
18
Seed Round
Jan 19, 2022$4,000,000--
19
Unknown Round
Feb 11, 2022$13,500,000--