Dutch Crypto Investors

Dutch Crypto Investors

Năm thành lập :

2017

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

Dutch Crypto Investors has made 104 investments. Their most recent investment was on Feb. 21, 2022, when raised $3.2M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Aug 11, 2021$1,335,0000.14x78.5x
2
Private Round
Aug 30, 2021$2,300,0000.04x12.9x
3
Private Round
Sep 03, 2021$198,000--
4
Private Round
Sep 06, 2021$1,350,0000.46x26.6x
5
Private Round
Sep 07, 2021$300,0000.16x48.15x
6
Seed Round
Sep 13, 2021$1,350,000--
7
Private Round
Sep 14, 2021$1,650,0000.81x39.47x
8
Private Round
Sep 15, 2021$1,320,0000.11x8.09x
9
Private Round
Sep 17, 2021$680,0000.2x46.38x
10
Private Round
Sep 18, 2021$3,100,0003.07x254.67x
11
Seed Round
Sep 20, 2021$1,887,5000.2x15.21x
12
Private Round
Sep 22, 2021$1,725,0000.25x56.8x
13
Private Round
Sep 29, 2021$3,600,0001.13x63.2x
14
Private Round
Oct 05, 2021$2,040,0000.07x0.78x
15
Private Round
Oct 06, 2021$2,500,0002.08x105.1x
16
Private Round
Oct 07, 2021$8,600,000--
17
Private Round
Oct 11, 2021$590,0000.17x26.86x
18
Private Round
Oct 14, 2021$2,300,0000.09x122.4x
19
Private Round
Oct 16, 2021$3,700,0000.35x39.14x
20
Private Round
Oct 21, 2021$1,550,0000.04x5.08x
21
Private Round
Oct 24, 2021$2,200,0000.46x33.71x
22
Private Round
Oct 24, 2021$750,0000.06x12.57x
23
Private Round
Oct 25, 2021$1,270,7500.93x67.78x
24
Private Round
Oct 26, 2021$1,200,0000.26x6.52x
25
Private Round
Oct 27, 2021$2,600,0000.64x33.47x
26
Private Round
Nov 04, 2021$1,533,0000.27x83x
27
Private Round
Nov 15, 2021$1,910,0000.21x7.75x
28
Private Round
Nov 30, 2021$2,300,0006.02x1,555x
29
Private Round
Dec 02, 2021$2,600,0000.23x4.58x
30
Private Round
Dec 03, 2021$7,300,0001.61x61.33x
31
Private Round
Dec 13, 2021$4,600,0000.14x1.62x
32
Private Round
Dec 16, 2021$4,520,0000.15x3.33x
33
Private Round
Dec 17, 2021$1,920,0000.06x4.51x
34
Private Round
Dec 17, 2021$4,152,500--
35
Private Round
Jan 03, 2022$600,0000.27x4.03x
36
Private Round
Jan 06, 2022$3,600,0000.08x3.32x
37
Private Round
Jan 10, 2022---
38
Seed Round
Jan 10, 2022$2,370,000--
39
Private Round
Jan 23, 2022$3,000,0000.18x2.54x
40
Private Round
Jan 26, 2022$8,400,000--
41
Private Round
Jan 26, 2022$1,075,0000.91x16.8x
42
Private Round
Jan 31, 2022$4,660,0000.4x17.82x
43
Private Round
Feb 03, 2022$4,000,0000.65x4.09x
44
Private Round
Feb 15, 2022$1,855,000--
45
Private Round
Nov 16, 2021$3,500,0004.24x58.79x
46
Seed Round
Apr 30, 2024$2,500,000--
47
Private Round
Oct 18, 2021$1,734,0000.46x210.75x