#

Kingdom Game 4.0

bsc

Thông tin về Launchpad

Kingdom Game 4.0 Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là BNB Chain.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Kingdom Game 4.0 Bao gồm METADOGE, MCity, WingStep. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
---$20,000--IDO-
$0.000052--$20,000--IDO-
---$20,000--IDO-
---$4,500--Private-
---$30,000--IDO-
$0.00013-----IDO-
$0.00033--$20,000--Private-
$0.00025--$10,000--Private-
$0.0003--$7,000--Private-
$0--$20,000--Private-
$0.000026--$20,000--Private-
$0.00024--$20,000--Private-